Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ sáu, 6/5/2022, 10:19
Lượt đọc: 104

KẾ HOẠCH: Tổ chức lựa chọn môn học và chuyên đề học tập cho học sinh lớp 10 trường THPT Lê Thánh Tôn - Năm học 2022–2023

Căn cứ Chương trình giáo dục phổ ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương và nhà trường; Lãnh đạo trường THPT Lê Thánh Tôn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn môn học và chuyên đề học tập cho học sinh lớp 10 trường THPT Lê Thánh Tôn năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87