Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ hai, 7/3/2022, 10:39
Lượt đọc: 32

CHỦ ĐỀ 1. Quá trình hình thành - phát triển - biến đổi và thống nhất của nhà nước phong kiến (TK X - XVIII)

A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (TK X -XV).

A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNHPHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN ( TK X -XV ).

 

I. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP TK X

- Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, thành lập chính quyền mới, đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội) à Mở đầu xây dựng Nhà nước quân chủ. Năm 944, Ngô Quyền mất, dẫn đến “Loạn 12 sứ quân”.

- Năm 968, sau khi dẹp “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, chuyển kinh đô về Hoa Lư (Ninh Bình).

- Tổ chức bộ máy Nhà nước:

+ Thời Đinh, Tiền Lê chính quyền TW có 3 ban: ban Văn, ban Võ, Tăng ban.

+ Chia nước thành 10 đạo.

+ Tổ chức quân đội theo hướng chính quy.

II. PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN CHỈNH NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN ĐẦU TK XI- XV

1.Tổ chức bộ máy Nhà nước.

-         Năm 1009, nhà Lý được thành lập.

-         Năm 1010, vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long (Hà Nội).

-         Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi quốc hiệu là Đại Việt.

à Mở ra 1 thời kỳ phát triển mới của dân tộc.

*Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ.

-   Năm 1428, sau khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi, lập ra nhà Lê (Lê Sơ).

-   Những năm 60 của TK XV, vua Lê Thánh Tông tiến hành 1 cuộc cải cách hành chính  lớn, xác lập nền chuyên chế ở nước ta.

SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ

 

 

 

 

 

 


Lại       Lễ          Binh    Hình      Công         Hộ

 
6 Bộ                                                                                 13 Đạo

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


à Dưới thời Lê Sơ, bộ máy Nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh.

2. Luật pháp và quân đội

 a). Luật pháp.

-   Năm 1042, vua Lý Thánh Tông ban hành bộ luật Hình Thư (bộ luật đầu tiên)

-   Thời Trần: Hình Luật.

-   Thời Lê: luật Hồng Đức.

à Luật pháp nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an ninh đất nước và 1 số quyền lợi chân chính của nhân dân.

 b). Quân đội

-   Được tổ chức quy cũ, trang bị vũ khí, tăng cả chất lượng và số lượng.

3. Hoạt động đối nội và đối ngoại.

 a). Đối nội.

-   Quan tâm đến đời sống nhân dân: đắp đê, chăm lo sản xuất.

-   Chú ý đoàn kết dân tộc, đặc biệt dân tộc thiểu số.

 b). Đối ngoại

-  Với Trung Hoa: tiếp tục chính sách mềm dẻo, khéo léo, đồng thời sẵn sàng đấu tranh khi bị xâm lược.

-   Với Lào, Chân Lạp, Chăm-pa có lúc thân thiện, hòa hiếu, đôi lúc xảy ra chiến tranh.

 

Tác giả: Tổ Lịch Sử

Tin cùng chuyên mục

87