Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ hai, 7/3/2022, 10:59
Lượt đọc: 41

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945)

Tiết 1. I. Con đường dẫn đến chiến tranh.

 

(Tiết 1)

I/ Con Ñöôøng Daãn Ñeán Chieán Tranh

1. Các nước Phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược (1931-1937)

a. Liên minh phát xít và những hoạt động quân sự.

-  1937 hình thành liên minh Phát xít Ñöùc – YÙ – Nhaät ( Phe Trục )

-  Tiến hành hoaït ñoäng xâm lược ở nhiều nơi.

     * Nhật mở rộng chiến tranh ở Trung Quốc.

     * Italia xâm chiếm Ê-ti-ô-pi-a,cùng Đức tham chiến ở Tây Ban Nha.

     * Đức xé bỏ hòa ước Vecxai và âm mưu thành lập nước “Đại Đức” ở Châu Âu.

à Hình thành 3 lò lửa chiến tranh

b. Thái độ của các nước lớn

-  Liên Xô : coi chủ nghĩa phatxít là kẻ thù nguy hiểm, chủ trương liên kết cùng Anh-Pháp-Mỹ chống chủ nghĩa phát xít.

-   Anh-Pháp : Khước từ đề nghị của Liên Xô, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

-  :  ñaïo luaät trung laäp , ñaõ khoâng can thieäp nhöõng gì xaûy ra ngoaøi Chaâu Mó

-  Phaùt xít : Lôïi duïng söï  nhöôïng boä cuûa Anh – Phaùp – Mó , thöïc hieän muïc tieâu gaây chieán tranh xaâm löôïc .

2/ Từ hội nghị Muynich đến chiến tranh thế giới

a/ Hoàn cảnh :

-  03/1938 Hitle sáp nhập Áo vào Đức & gây ra vụ  Xuy-đet để thôn tính Tiệp Khắc.

- Anh – Pháp tiếp tục thỏa hiệp, yêu cầu Tiệp Khắc phải nhượng bộ.

                        b/ Nội dung :

-  29/9/38 hội nghị Muynich gồm:  Anh , Pháp , Đức , I –ta-li-a.

-  Hiệp ước Muy – ních được kí kết : Trao vùng Xuy – đét cho Đức , Hítle cam keát chaám döùt thoân tính ôû Chaâu Aâu.

- Ý nghĩa : Ñænh cao cuûa chính saùch thoûa hieäp , dung döôõng cuûa Anh – Phaùp, thống nhất âm mưu tiêu diệt LX.

                 c/ Hậu quả         

-  3/1939 Đức thôn tính Tiệp Khắc và chuẩn bị chiến tranh với Balan.

-  23/8/1939 ký kết hiệp ước Xô - Đức không xâm phạm lẫn nhau.

3/ Nguyeân nhaân Tröïc tieáp:

-  Khuûng hoaûng KT 1929 – 1933, Ñöùc – YÙ – Nhaät ñi theo con ñöôøng phaùt xít hoaù, phaùt ñoäng chieán tranh ñeå thoaùt khoûi khuûng hoaûng.

 

Tác giả: Tổ Lịch Sử

Tin cùng chuyên mục

87